Устав

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā  
Rīgā, 2005.gada 09.martā ______________  
ar Nr.40008013342____________________  


Biedrības "Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija" statūti

1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija" (saīsināti LKVLPA, turpmāk tekstā "Biedrība"), krievu valodā - "Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы" (ЛАПРЯЛ), angļu valodā - "Latvian Association of Teachers of Russian Language and Literature" (LATRLL). LKVLPA ir profesionāla rakstura biedrība, kas izveidota un darbojas uz pašpārvaldes pamatiem un brīvprātības principiem.
1.2. Biedrība darbojas Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros atbilstoši šiem statūtiem.
1.3. Biedrība ir juridiskā persona, tai ir sava simbolika, zīmogs un rēķins bankā.

2. nodaļa. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķis ir veicināt krievu valodas (dzimtās un svešvalodas) un literatūras apguves un mācīšanas jautājumu risināšanu, sekmēt krievu kultūras saglabāšanu un attīstību Latvijā, rūpēties par pasniedzēju profesionālās meistarības izaugsmi, gādāt par savas profesijas prestiža pieaugumu, stimulēt pasniedzēju sadarbību, pieredzes apgūšanu un tās radošu izmantošanu Latvijā un ārpus tās robežām, tālāk sekmēt pētījumus, veidot kontaktus un piedalīties līdzīgo ārvalstu un starptautisko organizāciju darbībā.
2.2. Biedrības darba uzdevumi un virzieni:
2.2.1. Apvienot tos, kuri profesionāli nodarbojas ar krievu valodas un literatūras problēmām Latvijā, un veicināt to kopdarbību.
2.2.2. Popularizēt krievu literatūru un kultūru Latvijā.
2.2.3. Piedalīties un veicināt dažādu institūciju darbību, kas nodarbojas ar zinātnisku, metodisku darbību krievu valodas un literatūras mācīšanā un pētīšanā.
2.2.4. Piedalīties visu ar krievu valodu un literatūru saistīto problēmu risināšanā.
2.2.5. Veicināt vienotās informācijas telpas veidošanu speciālistiem, kas saistīti ar krievu valodas, literatūras un kultūras apgūšanu, mācīšanu, pētīšanu un izplatīšanos.
2.2.6. Veicināt biedrības biedru tālākizglītību, organizējot kursus, pieredzes apmaiņu, kā arī vieslektoru uzaicināšanu.
2.2.7. Veikt krievu valodas un literatūras pasniedzēju licencēšanu profesionālai darbībai, balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem.
2.2.8. Veikt izdevējdarbību informācijas, metodikas un zinātnes jomā.
2.2.9. Iespēju robežās censties panākt profesijai un tās prestižam atbilstošas materiālās nodrošinātības līmeni.
2.2.10. Veikt saimniecisko un uzņēmējdarbību.
2.3. Statūtos paredzēto uzdevumu veikšanai biedrībai ir tiesības:
2.3.1. Izskatīt un izlemt organizatoriskus un profesionālus jautājumus biedru konferencēs un valdes sēdēs.
2.3.2. Konkrētu profesionālo jautājumu risināšanai organizēt seminārus un konferences.
2.3.3. Apzināt krievu valodas un literatūras pasniedzēju problēmas un dot ieteikumus to risināšanai.
2.3.4. Deleģēt savus pārstāvjus valsts un pašvaldību institūcijās, biedrībās un to apvienībās, risinot tajās jautājumus, kas skar biedrības un tās darbības intereses.
2.3.5. Risināt masu informācijas līdzekļos problēmas, kas saistītas ar krievu valodas un literatūras funkcionēšanu, pasniegšanu un apguvi.
2.3.6. Slēgt līgumus ar juridiskajām personām, iegādājoties kustāmo un nekustāmo īpašumu.
2.3.7. Veikt uzņēmējdarbību, iegādāties akcijas uzņēmējbiedrībās.
2.3.8. Veikt citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu.
2.3.9. Veidot finansu fondus biedrības vajadzībām izlietoto līdzekļu kompensēšanai.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura izteikusi vēlēšanos piedalīties Biedrības darbībā un atzīst tās statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde.
4.2. Jaunus biedrus Biedrībā uzņem valde ar vienkāršu balsu vairākumu, izskatot pretendenta iesniegumu. Par jaunu Biedrības biedru uzņemšanu valde informē konferenci un publicē informāciju Biedrības mājas lapā.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru konferencei. Ja arī biedru konference noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 1 gadu nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda konferences un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības valdē un citos amatos,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. izmantot visus Biedrības rīcībā esošos zinātnes un informatīvos materiālus, pakalpojumus un materiāli tehnisko bāzi,
5.1.5. saņemt Biedrības apbalvojumu par īpašu ieguldījumu pedagoģiskajā un zinātniski metodiskajā darbībā un/vai aktīvu dalību Biedrības organizētajos pasākumos.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot un pildīt Biedrības statūtus, mērķus, konferenču un valdes lēmumus,
5.2.2. maksāt biedra naudu,
5.2.3. piedalīties pašam un organizēt savu audzēkņu dalību Biedrības pasākumos.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru konferences lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru konference.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir konference (biedru sapulce).
7.2. Konferencē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Grupa no ne vairāk kā 10 biedriem var rakstiski, ar visu grupas biedru parakstiem, deleģēt vienam cilvēkam tiesības pārstāvēt sevi konferencē.
7.3. Kārtējā konference tiek sasaukta vienu reizi gadā.
7.4. Ārkārtas konference var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Konference tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms konferences publicējot uzaicinājumu mēdijos un Biedrības mājas lapā.
7.6. Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vai ir pārstāvēti vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja konference nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota konference, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Konferences lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Konferences kompetencē ietilpst:
7.9.1. statūtu pieņemšana un grozījumu izdarīšana tajos,
7.9.2. valdes locekļu un revidenta ievēlēšana,
7.9.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības reorganizāciju vai likvidāciju,
7.9.4. Biedrības darbības plāna un budžeta apstiprināšana,
7.9.5. Biedrības prezidenta un revidenta pārskatu akceptēšana,
7.9.6. citu ar Biedrības darbību saistīto jautājumu izskatīšana un risināšana.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 11 valdes locekļiem un tiek ievēlēta konferencē ar aizklātu balsojumu uz diviem gadiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ar aizklātu balsojumu ievēl Biedrības prezidentu, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.
8.4. Lēmumu pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis dalās, izšķiroša ir prezidenta balss.
8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus ar Biedrības darbību saistītus jautājumus, izņemot tos, kurus saskaņā ar statūtiem ir tiesīga izlemt vienīgi konference. Valdes kompetencē ir:
8.5.1. sasaukt konferenci,
8.5.2. realizēt konferences lēmumus un lemt par uzņemšanu un izstāšanos vai izslēgšanu no Biedrības,
8.5.3. pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, konferences vai citu institūciju lēmumiem,
8.5.4. organizēt biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci,
8.5.5. veidot un apstiprināt struktūrvienības,
8.5.6. lemt par uzņēmējdarbības uzsākšanu vai pārtraukšanu,
8.5.7. lemt par pamatlīdzekļu un nekustāmā īpašuma iegādāšanos vai realizēšanu,
8.5.8. noteikt valdes locekļu kompetenci un pienākumu sadali.
8.6. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.8. Prezidents un viņa vietnieki statūtu, konferences un valdes lēmumu ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Biedrību attiecībās ar valsts, pašvaldību, sabiedrisko un saimniecisko organizāciju institūcijām, privātpersonām gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs. Biedrības prezidents:
8.8.1. reprezentē un vada Biedrības darbu,
8.8.2. sasauc un vada valdes sēdes,
8.8.3. seko valdes lēmumu izpildei,
8.8.4. ar valdes piekrišanu pieņem darbā vai atbrīvo no darba algotus darbiniekus.
8.9. Paraksta tiesības ir tikai Biedrības prezidentam, nepieciešamības gadījumā prezidents var rakstiski pilnvarot parakstīt konkrētu dokumentu kādu no saviem vietniekiem.
8.10. Vienreiz gadā pirms konferences prezidents atskaitās par savu darbu valdei.
8.11. Valde var atsaukt prezidentu, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu uzskatāma pienākuma neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.
8.12. Prezidenta vietnieki viņa prombūtnes laikā veic visus viņa pienākumus kompetences ietvaros.

9. nodaļa. Revidents
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl konference uz diviem gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu,
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu,
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10. nodaļa. Biedru nauda
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Ls 3 apmērā. Biedru nauda no juridiskās personas ir Ls 10 apmērā.


Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji: ____________________ Jeļena Berdņikova  

____________________ Tatjana Liguta  


Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 1996. gada 4. janvārī, grozījumi apstiprināti biedru sapulcē   (konferencē) Rīgā, 2004. gada 27. novembrī